Điều kiện xét lên hạng

Điều kiện xét duy trì hạng

Standard

Có lượt dịch vụ: >= 1 lượt hoặc KH mua xe mới

 
GOLD
- Là Hội viện Standard
- Có lượt dịch vụ: >= 04 lượt
- Số tiền làm dịch vụ:>= 08 triệu đồng
- Có lượt dịch vụ: >= 04 lượt
- Số tiền làm dịch vụ:>= 08 triệu đồng
PLATINUM
- Là Hội viên Gold
- Có lượt dịch vụ: >= 06 lượt
- Số tiền làm dịch vụ: >= 15 triệu đồng
- Có lượt dịch vụ: >= 06 lượt
- Số tiền làm dịch vụ:>= 15 triệu đồng

 

(*) Ghi chú:

- Điểm tiêu dùng: Không bao gồm tiền dịch vụ do bảo hiểm thanh toán. Điểm xét hạng: Bao gồm tiền dịch vụ do bảo hiểm thanh toán

- Mở thẻ cho khách hàng mới mua xe tại Đại lý.

0911 371 666