2. Cách đăng ký tham gia và cấp thẻ:

2.1.Cá nhân/Tổ chức sở hữu xe Hyundai đăng ký tham gia chương trình thành công sẽ được cấp tài khoản + thẻ hội viên, và được gọi là Hội viên.

2.2.Mỗi tài khoản/thẻ hội viên được gắn với duy nhất 01 xe Hyundai. Trường hợp khách hàng có sở hữu nhiều xe thì sẽ được đăng ký và cấp các tài khoản + thẻ hội viên độc lập với nhau.

2.3.Hội viên sẽ nhận được thẻ online ngay sau khi đăng kí thành công hoặc cập nhật hạng Hội viên mới.

2.4.Hội viên cần xuất trình thẻ Hội viên khi sử dụng các quyền lợi Hội viên của mình.

3.  Các trường hợp cấp thẻ

Trường hợp

Yêu cầu

Cấp thẻ mới khi đăng ký tham dự chương trình

- Nhập Mẫu đăng ký tại Đại lý.

- Cung cấp bản chụp Đăng ký xe và chứng minh nhân dân.

- Trường hợp chưa có đăng ký xe → cung  cấp bản sao hợp đồng + sổ bảo hành.

Cấp lại thẻ khi Hội viên làm mất thẻ

(Hội viên có thể liên hệ Hotline để thông báo

tạm khóa thẻ trong trường hợp bị mất thẻ)

Cấp lại thẻ khi Hội viên tăng/xuống hạng

 

0911 371 666